Академічний тлумачний словник української мови

опубліковано 21 груд. 2011 р., 02:41 Людмила Виноградова   [ оновлено 21 груд. 2011 р., 05:04 ]
Рекомендуємо скористатись:
 Словник української мови [Електронний ресурс] = Академічний тлумачний словник (1970—1980). - Електрон. текст. данні. - Б.м., сор. 2011. - Режим доступу: http://sum.in.ua, вільний. - Мова: укр. - Електронна версія  «Словника української мови» в 11 томах. - Перевірено: 21.12.2011.

Comments