Методичні рекомендації

  • ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТУ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА, МОЛОДІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Методичні матеріали. / уклад. : Л. Рабаданова, Ю. Ворона ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б.в.], 2017. – 48 с.  Переглянути файл   
  • Україна. Міністерство культури України.
Про затвердження примірної структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек [Електронний документ]: наказ від 22.08.2012 р. № 900. - Електрон. текст. данні (1 файл: 36 Кб). - Режим доступу:http://www.4uth.gov.ua/library_science/manning staffing.docx, вільний. - Назва з екрану. - Укр. мова.
  • Культура віртуального спілкування: метод.-бібліогр. матеріали / [уклад. : Є. Кулик, О. Бартош; ред.: В. Кучерява, С. Чачко; консультант Т. Якушко]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2010. – 65 с.    Переглянути файл
У виданні містяться методичні вказівки щодо культури веб-спілкування (нетикету), а також списки відповідної літератури та електронних ресурсів.
  • Толерантність у молодіжному середовищі: метод.-бібліогр. матеріали. (Київ-2009).Переглянути файл
Методичні рекомендації підготовлено у форматі дайджесту. У ньому подаються витяги з публікацій професійних вітчизняних та зарубіжних видань у т. ч. періодичних та деякі оригінальні матеріали.
Розраховано на бібліотечних працівників, вчителів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, користувачів бібліотек
  • Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2010): бібліогр. покажч. – Вип. 3 / [уклад.: Т. Буряк, Н. Гуцул, Ю. Круть; ред.: В. М. Кучерява, В. О. Чачко]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2010. – 69 с. Переглянути файл.
Бібліографічний покажчик «Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2010)» присвячено 35-річчю створення бібліотеки. В ньому висвітлена видавнича діяльність бібліотеки за весь період її існування. Матеріал викладений у хронологічному порядку, а в межах років – за алфавітом.
Розрахований на бібліотечних працівників, студентів вищих навчальних закладів культури та тих, хто цікавиться роботою бібліотек для юнацтва та молоді.
  • Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва:  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, що проходила в Луганську 18-20 жовтня 2006 р. (Київ, 2007). Переглянути файл у pdf-форматі.
  • Євроатлантична інтеграція: український аспект. Методично-бібліографічні поради. (Київ-2007).  Переглянути файл.
У методично-бібліографічних рекомендаціях розглядаються питання співробітництва України і НАТО, пропонуються конкретні форми масової роботи на допомогу подоланню рецидивів “холодної” війни, стереотипного бачення Альянсу серед різних верств населення, зокрема, серед молоді, а також робиться спроба об’єктивно розібратися з військовими, безпековими, науковими проблемами, що виникають перед нашою країною на шляху до євроатлантичної інтеграції
  • Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки: Концептуально-методичні поради щодо утворення (Київ, 2006). Переглянути файл.
Сьогодні бібліотеки намагаються відповідати сучасним інформаційним потребам користувачів у отриманні освіти, професійному самовдосконаленні та культурному збагаченні і саме тому створюють структурні підрозділи, які за своїм обладнанням, ресурсним фондом, змістом роботи і сервісом мають відповідати цим вимогам. Одним із різновидів таких підрозділів є медіатеки.
Представлений у виданні матеріал допоможе бібліотечним працівникам правильно формувати фонд української художньої літератури в бібліотеках, що обслуговують юнацтво. Збірник дає статистичну інформацію про діяльність обласних бібліотек України для юнацтва, Кримську республіканську юнацьку бібліотеку та Державну бібліотеку України для юнацтва за 2001-2002 роки.
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу та СКС, розроблений відділом обробки фондів ДБУ для юнацтва, містить тільки предметні рубрики, що зазнали змін і доповнень. В матеріали до АПП внесено нові теми, терміни, поняття. Нововведення:подано індекси ББК, які стосуються відображення літератури про Україну.
В покажчик внесено зміни останнього видання таблиць ББК "Библиотечно-Библиографическая Классификация: Рабочие таблицы для массовых библиотек "(М.,1997).
Дані рекомендації орієнтовано, насамперед, на ті бібліотеки для юнацтва, що вже почали розробляти і розміщувати сайти в Інтернеті, рекламуючи та надаючи користувачам власні інформаційні ресурси та послуги.